Kaller: E-post:

Hvordan skrive om seg selv nord trøndelag


hvordan skrive om seg selv nord trøndelag

for de sterke verba ennå slike parverb er vanlig i dialekter for alle tider, ikke bare preteritum. Mennesker fra ulike kulturer har skapt sine egne myter og forestillinger om den eskatologiske tilværelse, men ingen kan med sikkerhet vite svaret. Dette er et av trekka som gjør norsk unikt fra svensk og dansk da de alltid har eiendomspronomen foranstilt, som i «min bil». Var det fordi denne fysioterapeuten leste boken at han fikk autorisasjonen tilbake? Juni 2007 at 25  av TV- og radiosendinger skal bli presenterte på nynorsk normaltalemål og minst 25  av innholdet på nettsida skal være på ynorsk. 10 Mons Litleré arbeidet på slutten av 1800-tallet med oversettelse blant annet av Bjørnstjerne Bjørnson og Knut Hamsun. Disse verba bøyes i tid, det samme hender ikke med passive verbformer. Nøytrale kommuner blir ikke regnet med. Nøkkelord er fantastisk arkitektur, mat og service.

Hvordan påvirkes vennskap og kjærlighet av turene deres? Vedtaket lød: 9 Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog. Ho er her Hvor er boka mi? Sentrale forfattere av bøker for barn er Einar Økland, Maria Parr og Rasmus Løland. Vi behandler våre avdøde med omhu, slik vi tror det vil tjene dem best i det hinsidige, kanskje nettopp fordi vi vet at samme skjebne - døden - også venter oss. Trenger referanse Utvikling fra slutten av 1800-tallet til i dag rediger rediger kilde Etter å ha blitt introdusert i de første skolekretsene på slutten av 1800-tallet, fikk nynorsken stadig større oppslutning gjennom første halvdel av 1900-tallet. Vikør har nevnt et femte: Det felles systemet i dialektene i bøying og lydverk: Det var viktigere i normalspråket å få fram det felles systemet enn å få til et strengt fonetisk samsvar med enkeltdialekter. Det som skjer i Geiranger, forblir i Geiranger. På nynorsk er bare sistnevnte tillatt. Ut fra oppfatninga om et protonorsk rangerte så Aasen dialektene som mer eller mindre «ægte».

A b Krøger, Cathrine: Imponerende epos. Men samtidig skulle også de kategoriene som var arvet fra gammelnorsk og fortsatt fantes i talemålet, komme til uttrykk i skrift. Alle disse reformene var relativt forsiktige i forhold til det som skulle komme, ikke minst fordi de mest radikale endringene var valgfrie. Enhver student i Norge skal ha muligheta til å ta eksamenen sin på enten bokmål eller nynorsk som studenten føler for. Nynorsk normaltalemål (normert nynorsk) er lite utbredt utenfor situasjoner hvor man er bunden av manus, som nyhetsopplesere og skuespillere.

Når man sitter i en Citroën SM fra 70-tallet, med lyden av en jevn og kraftfull V6 Maserati-motor i bakgrunnen, trenger man ikke å prate. Siden år 2000 er det kun Riksmålsforbundet som har utført undersøkelser av antallet nynorskbrukere utover elever i grunnskolen med nynorsk som registrert hovedmål. I svensk er begge tilfelle obligatoriske. Omtrent 13,3  av befolkninga hadde nynorsk som hovedmålform i 2009. Han hadde tatt på seg den vanskelige oppgave å gjøre et skriftspråk av et mangfoldig talemålsgrunnlag, og ei streng gjennomføring av prinsippet om samsvar mellom tale og skrift ville i utgangspunktet gjort oppgava meningsløs. Som følge av bokmålets danske arv er det ofte valgfritt om man vil skrive «min bil» eller «bilen min». Et parverb har to bøyinger avhengig av om verbet tar et objekt eller ikke, altså om verbet er transitivt eller ikke. En liten minoritet har holdt seg tro mot den historiske normen som var utvikla av Ivar Aasen, og har fullstendig avvist disse forandringene av målforma som skjedde under samnorskprosessen. Men selv på Vestlandet er nynorskelevene i mindretall: 40,1  bruker nynorsk mens 59,9 bruker bokmål.

For eksempel vil e-verb med -te i preteritum bare ha partisippbøying i tall, mens e-verb med -de får partisippbøying i kjønn og tall, som vist i partisippseksjonen. I tillegg er det flere lokalproduserte geitoster langs veien som bør smakes, sier Myrene. Her er det åpenbart blitt brukt Google Translate eller liknende uten noen form for kvalitetskontroll. Dette utgjør henholdsvis 27, 37  og 36  av kommunene, et tall som har holdt seg forholdsvis stabilt siden 1970-tallet. Samme høst ga Arne Garborg ut boken Den ny-norske Sprog- og Nationalitetsbevægelse, som ble omtalt i Fedraheimen. Bokmålets dominans gjør også at de som primært skriver nynorsk, både leser og skriver mer bokmål enn bokmålsbrukere leser og skriver nynorsk. De transitive verbformene sier tydelig noe om den handlende; «Eg brenner ned låven». 86 800 forekomster av skrivefeilen «reprasjon». «Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik.». (Dette skyldes det store antallet bokmålselever i Bergen, Stavanger og de andre vestlandsbyene.) I Nord-Norge og Trøndelag finnes det praktisk talt ingen nynorskelever og på Østlandet og Sørlandet er de lokalisert til følgende regioner: Nord-Gudbrandsdalen, nordlige Valdres, øvre Hallingdal, Vest-Telemark.

Mange lokalaviser har også valgt nynorsk som si eneste målform, blant annet Firdaposten, Hallingdølen, Hordaland og Bø Blad. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket. Når vi bereder en gravferd og en grav, er det av betydning å skape et rituale som blir en ufravikelig skikk, knyttet til den enkeltes religiøse tro, med et mer eller mindre bevisst ønske om selv å bli behandlet på samme måte av våre etterkommere. Å kjøre tvers over Valdresflya på tørr asfalt, i strålende solskinn med fire meter høye brøytekanter langs veien, er en helt spesiell opplevelse. Et annet eksempel er partisippformene for parverbet knekke som har forma knokken for intransitive verb og knekt for transitive verb. Bøyningene har mye til felles med mange dialekter rundt om i Norge, særlig vestlandske dialekter og dialekter på innlandet, men også flere dialekter på østlandet og rundt Oslofjorden som for eksempel vikværsk og grenlandsmål. «Nynorsk som talemål» (norsk). Språkrådet og departementet har de siste åra jobbet for å stramme inn og rydde opp i rettskrivninga, og gikk i gang med arbeidet i november 2009. Det er ingen sammenfall for flertallsformene eller entallsformene i kjønn, i motsetning til bokmål. Mange aviser er også offisielt målformsnøytrale og velger målform som det passer dem, blant annet Klassekampen og Bergens Tidende.

.

Tantra massasje norge reservere seg mot nummeropplysning

59 Skjønnlitteratur på nynorsk rediger rediger kilde Den første skjønnlitteraturen på nynorsk ble gitt ut på Aasens tid, dels av Aasen selv. Sørbø tror at nynorskbevegelsen var avgjørende for at disse ble forfattere. Likevel har purismen vært i en langt mindre grad enn i andre språk, som for eksempel islandsk. Som mange slike frekvente ord finnes disse i mange varianter i dialektene, for eksempel e(g) / æ(g), (e)i, je og ikkje, inte / ente, itt(e). 10 Det var først med samnorskpolitikken at normeringa av landsmålet tok ei anna retning. Forskjellen mellom bokmål og nynorsk er at mens bokmål hovedsakelig har hentet formene fra det danske skriftspråket eller det dansk-norske talemålet, er det nynorske standardspråkets former hentet fra Aasens (re)konstruerte grunndialekt, og således ment å representere de forskjellige dialektformene. E-verb har -er i presens og a-verb har -ar i presens og -a i preteritum. Setninga «Hytta er utbrend » sier i midlertid noe om den handlende, den sier at hytta er brent ned til grunnen av noen.

Dette avgjør hva for ei bøying verbet får, både for partisippet og de forskjellige verbtidene. For eksempel finnes passivforma hentast av verbet hente. Den andre sammenslåinga var målforma som resulterte i det som i dag kalles bokmål. Andre obligatoriske alternativer er den berømte kakebuffeen du får på Hjelle Hotel, den perfekt avbalanserte frokosten på Fossheim i Lom og rømmegrøt. På 1840-tallet reiste han rundt i landet og studerte dialektene. Nedenfor er de alle de ulike verbtidene av disse kopulaverba som gir samsvarsbøying.

Substantiv i nynorsk, eksempler Entall Flertall Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt Hankjønn ein bil bilen bilar bilane Hunkjønn ei linje linja linjer linjene Intetkjønn eit eple eplet eple epla Det eneste obligatoriske regelbundne unntaket fra bøyingstabellen ovenfor for nynorske substantiv. For bokmål og nynorsk finnes det to verbbøyningsklasser kalt de svake og de sterke verba. A b Dag og Tid,. Det er så klart greit å kommentere hvor godt bilen holder seg, 45 år etter den ble bygget. Etter rettskrivinga av 2012 har heller ikke partisipp for sterke verb ei egen hunkjønnsbøying. Eksempel Dyna byrjar å kjenn ast varm Maten kjenn est kald Bollene kjen test kalde Det har kjen st godt Det kan kjenn ast kaldt Stumme t-er rediger rediger kilde Perfektum partisipp og preteritum i noen verbklasser ender i bokmål på -et. Han skrev i 1965 : «Aasen meinte han hadde funne eit språk, medan andre sa han hadde funne opp eitt.

Bruk i medier og av institusjoner rediger rediger kilde De fleste av de største avisene i Norge har noen artikler skrevne på nynorsk, som blant annet VG og Aftenposten 51 52 men er hovedsakelig bokmålsdominert. Juni 2007.» «Lov om målbruk i offentleg teneste mållova - Lovdata» (norsk). 7 Jan Inge Sørbø framhever også Halldis Moren Vesaas lyrikk, Olav Duun ( Menneske og maktene Marie Takvam ( Dåp under sju stjerner Gro Holm ( Løstølsfolket ) og Sjur Bygd. Trenger referanse Substantiv rediger rediger kilde Et grammatisk kjønn er en iboende egenskap ved substantiv. Akkurat som at det heter «boksen er komen » så heter det «boksen er fin » da både fin og komen er hankjønnsform og samsvarsbøyes med substantivet boksen som er hankjønn. Ellers kan trykklette endevokaler svekkes til e som i håve og østlandsforma hue, eller forsvinne helt ( apokope ) som i høvv. Arne Torp og Lars. Videre er lang v i noen dialekter herdet til g som i huggu, mens v-en i andre tilfeller er falt bort som i den sammentrekte forma hau(d).

Nettbutikk kjoler til bryllup sør trøndelag

Dating herpes australia nordland

Julegave til par nord trøndelag

Trenger referanse Salmedikting og bruk av nynorsk i kirkene (for eksempel representert ved Elias Blix ) fikk stor betydning for nynorskens stilling. Fra midt på 1990-tallet har det derimot vært en jevn tilbakegang, og i januar 2019 hadde 11,96 av grunnskoleelevene nynorsk som hovedmål (mot 16,4  i 1996 og 30 i 1950). Dette lar seg ikke gjøre i nynorsk, hvor det må være et skille mellom sterke og svake verb og det heter bare kasta. Konsekvenser av nynorsk som minioritetsspråkform rediger rediger kilde Den marginaliserte bruken av nynorsk gjør at barn kjenner det nynorske standardspråket langt dårligere enn bokmål før de lærer å lese, slik at det i større grad må læres på skolen. I stedet for ord nedarva fra dansk og nedertysk har det i nynorsk heller vært lagt vekt på tilsvarende ord av norrøne røtter.

Eskorte sør trøndelag singel i trondheim

Flere andre eksempel på dette bøyningsmønsteret finnes nedenfor. Et godt eksempel på en skrivefeil som skyldes at skribenten har hatt et annet ord i tankene da han skrev ordet "hustorien". Sørbø mener det var avgjørende for nynorskens anerkjennelse som høyverdig språk at det ble skrevet skjønnlitteratur av høy kvalitet, i tillegg til gudstjenester og bibeltekster på nynorsk. Å være en god sjåfør handler også om å vite hvor erotisk magasin porno med eldre damer man bør stoppe. Fra sitt kjerneområde på Vestlandet hadde da nynorsk bredt seg til de fleste fjell- og dalstrøk på Østlandet (fra Hedmark til Telemark ut til kystkommuner på Agder og til store deler av Trøndelag, Nordland og Troms. Etter lov om målbruk i offentlig tjeneste fra 1980 blir tjenestemålet i fylkeskommunene avgjort etter hvor mange bokmålskommuner og nynorskkommuner det er i fylket. Det har blitt sagt at Aasen bygde på dialektene og brukte gammelnorsk som appellinstans der han var i tvil om hva som var den fullkomne forma.